Używanie notatnika Focus Blue Scratchpad

Program Focus Scratchpad umożliwia tworzenie i zapisywanie notatek na zamontowanej karcie pamięci micro SD. Na przykład, gdy musimy zanotować jakąś informację, taką jak numer telefonu lub adres email ale nie mamy w tym momencie dostępu do naszego komputera lub urządzenia przenośnego. Można też otwierać i czytać pliki brajlowskie BRF dostępne w różnych serwisach łącznie z National Braille Press lub BARD (Braille and Audio Reading Download), która jest częścią serwisu Biblioteki Narodowej dla Niewidomych i Fizycznie Niepełnosprawnych w USA.

Scratchpad oferuje podstawowe funkcje nawigacji po plikach i edycji łącznie z wycinaniem, kopiowaniem i wklejaniem. Używanie Scratchpad nie wymaga aktywnego połączenia USB lub Bluetooth. Notatki są pisane przy pomocy klawiatury monitora Focus typu Perkins i mogą być wprowadzane w postaci zwykłego tekstu lub skrótów brajlowskich. Jeśli Focus jest aktualnie połączony z komputerem lub innym urządzeniem, to można też wyeksportować zawartość utworzonego pliku do pola edycji aktualnie otwartej aplikacji.

Uwaga: Gniazdo kart pamięci micro SD znajduje się na lewej ścianie monitora, bezpośrednio przed przyciskiem zasilania.

Uruchamianie Scratchpad

Aby uruchomić Scratchpad, wciskamy Menu+N (PUNKTY 1-3-4-5). Zostaniemy przeniesieni do nowego pliku, w którym natychmiast możemy zacząć wpisywać treść. Wciśnięcie Menu+B (PUNKTY 1-2) przeniesie Scratchpad na drugi plan i wznowi aktualnie aktywne połączenie USB lub Bluetooth lub wyświetli wiadomość o stanie monitora Focus. Ponowne wciśnięcie Menu+N przełączy nas z powrotem do aktualnie otwartego pliku w Scratchpad.

Wciśnięcie Prawego Shift+H (PUNKTY 1-2-5) otworzy plik pomocy Scratchpad. Gdy zakończymy przeglądanie pomocy, wciskamy AKORD Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6), by ją zamknąć i powrócić do aktualnie otwartego pliku.

Wciśnięcie przycisku Menu w Scratchpad otwiera menu zawierające opcje zarządzania plikami, edycji i eksportu. Do przechodzenia po elementach menu używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4, a do otwierania podmenu lub wyboru elementu wciskamy PUNKT 8 lub przycisk Przywoływania kursora. Do przechodzenia na początek lub na koniec menu używamy AKORDU PUNKTÓW 1-2-3 oraz AKORDU PUNKTÓW 4-5-6. Wciśnięcie AKORDU Z (PUNKTÓW 1-3-5-6) zamyka menu i powraca do pliku. Większość opcji menu oferuje też skróty klawiszowe, które są opisane w poniższych sekcjach.

Aby całkowicie zamknąć Scratchpad, wciskamy Prawy Shift+X (PUNKTY 1-3-4-6).

Polecenia do nawigacji po pliku

Przyciski nawigacyjne na obu końcach wyświetlacza pozwalają nam przemieszczać się po plikach o linię, akapit lub długość wyświetlacza w przód i w tył. Do wyboru trybu nawigacji , wciskamy przycisk Trybu nawigacji znajdujący się nad każdym z Przycisków nawigacji.

Tworzenie nowego pliku

Nowy plik jest tworzony automatycznie zawsze, gdy otworzymy Scratchpad. Jeśli trzeba, można też utworzyć nowy pusty plik, wciskając Prawy Shift+N (PUNKTY 1-3-4-5). Alternatywnie, można wcisnąć przycisk Menu, wybrać Plik, a następnie wybrać Nowy. Jeśli aktualnie otwarty plik nie był jeszcze zapisany, to zostaniemy zapytani o chęć zapisania naszej pracy. Wciskamy Y (PUNKTY 1-3-4-5-6), by zapisać bieżący plik lub wciskamy N (PUNKTY 1-3-4-5), by odrzucić wykonane zmiany.

Zapisywanie pliku

Jeśli zapisują Państwo plik po raz pierwszy, to prosimy wcisnąć Prawy Shift+A, wpisać nazwę pliku, a następnie wcisnąć PUNKT 8. Alternatywnie, można wcisnąć przycisk Menu, wybrać Plik, a następnie wybrać Zapisz jako.

Jeśli plik, z którym pracujemy posiada już nazwę, wciskamy Prawy Shift+S (PUNKTY 2-3-4), by zapisać nasze ostatnie zmiany. Alternatywnie, możemy wcisnąć przycisk Menu, wybrać Plik, a następnie wybrać Zapisz.

Pliki utworzone w Scratchpad są automatycznie zapisywane na karcie Micro SD w folderze o nazwie Notes.

Przenoszenie książek brajlowskich

Scratchpad pozwala otwierać i czytać pliki z tekstem brajlowskim z rozszerzeniem BRF dostępne w różnych serwisach, takich jak BARD, bezpośrednio na naszym monitorze Focus. Aby przenieść pliki BRF na kartę Micro SD:

  1. Zamykamy Scratchpad i wyłączamy zasilanie monitora Focus.
  2. Wciskamy i przytrzymujemy Lewy Przycisk przewijania przy równoczesnym włączaniu monitora. Podłączamy Focus do naszego komputera, używając dostarczonego kabla USB i monitor zostanie rozpoznany jako wymienny napęd USB.

Uwaga: Jeśli używają Państwo czytnika ekranu, takiego jak JAWS za pomocą USB, zalecane jest, włączenie mowy albo użycie połączenia Bluetooth, ponieważ brajl nie będzie aktualnie działał za pośrednictwem USB, gdy Focus jest używany jako urządzenie magazynujące. W tym trybie, także korzystanie z programu Scratchpad nie będzie możliwe.

  1. Na PC, otwieramy folder zawierający nasze pliki BRF, wybieramy te, które chcemy, a następnie wciskamy CTRL+C.
  2. Przechodzimy do i otwieramy napęd USB, by wyświetlić zawartość karty Micro SD.
  3. Otwieramy FSI, Focus5, Scratchpad, Books, i wtedy wciskamy CTRL+V, by umieścić w tym folderze pliki BRF.
  4. Po zakończeniu przenoszenia książek BRF, wciskamy na naszym komputerze klawisz APLIKACJI, gdy fokus znajduje się na napędzie USB, i wybieramy Wysuń.
  5. Wyłączamy i włączamy Focus i znów możemy korzystać z programu Scratchpad oraz używać monitora z czytnikiem ekranu przez USB.

Otwieranie pliku

Aby otworzyć istniejący plik, wciskamy Prawy Shift+O (PUNKTY 1-3-5). Jeśli chcemy otworzyć plik utworzony w Scratchpad, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4, by przejść do folderu Notes i wciskamy PUNKT 8. Aby otworzyć książkę BRF, którą skopiowaliśmy na kartę, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4, by przejść do folderu Books i wciskamy PUNKT 8. Gdy folder jest otwarty, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4 do wyboru pliku na liście i wciskamy PUNKT 8.

Plik się otwiera, a kursor powraca do ostatniej lokalizacji, w której był w chwili zamykania.

Alternatywnie, można wcisnąć przycisk Menu, wybrać Plik, a następnie wybrać Otwórz.

Uwaga: Pliki BRF zawsze są otwierane w trybie tylko do odczytu. Do tych plików nie będziemy mogli nic wpisać.

Usuwanie pliku

Aby usunąć plik, wciskamy przycisk Menu, wybieramy Plik, a następnie wybieramy Usuń. Aby usunąć plik utworzony w Scratchpad, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU1 lub PUNKTU 4, by przejść na folder Notes i wciskamy PUNKT 8. Aby usunąć książkę BRF, którą skopiowaliśmy na kartę, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4, by przejść na folder Books i wciskamy PUNKT 8. Gdy folder jest otwarty, używamy Belek lub AKORDU PUNKTU 1 lub PUNKTU 4 do wyboru pliku na liście i wciskamy PUNKT 8. Zostaniemy poproszeni o potwierdzenie chęci usunięcia. Wciskamy Y (PUNKTY 1-3-4-5-6), by usunąć plik lub N (PUNKTY 1-3-4-5), by anulować.

Edytowanie tekstu

Scratchpad zapewnia kilka podstawowych funkcji do edycji tekstu, takich jak zaznaczanie, kopiowanie, wycinanie, wklejanie i usuwanie.

Uwaga: Edytowanie tekstu dostępne jest wyłącznie w plikach, które są utworzone bezpośrednio w Scratchpad. Ta funkcjonalność nie jest dostępna w plikach BRF.

Aby zaznaczyć blok tekstu, ustawiamy kursor w miejscu, w którym chcemy rozpocząć zaznaczanie i wciskamy Lewy Shift+M (PUNKTY 1-3-4), by wstawić znacznik tej pozycji. Następnie, przenosimy kursor do miejsca, w którym chcemy zakończyć zaznaczanie i wciskamy Lewy Shift+S (PUNKTY 2-3-4), by zaznaczyć cały tekst pomiędzy znacznikiem a bieżącą pozycją kursora. Aby oznaczyć wybrany tekst, pod każdym znakiem zaznaczonego bloku wyświetlone zostaną punkty 7 i 8. Po zaznaczeniu tekstu, możemy wykonać jedno z poniższych:

Aby wkleić tekst ze schowka do aktualnie otwartego pliku, wciskamy Lewy Shift+P (PUNKTY 1-2-3-4). Do pliku można też wkleić bieżący czas i datę. Aby wkleić czas lub datę, wciskamy przycisk Menu, wybieramy Edycja, a następnie wybieramy Wklej czas lub Wklej datę.

Można też oznaczyć miejsce w naszym pliku, tak by można było szybko do niego powrócić. Po wstawieniu znacznika przy pomocy Lewego Shift+M, możemy przejść do innego miejsca w naszym tekście a następnie wcisnąć Lewy Shift+G (PUNKTY 1-2-4-5), by powrócić do oznaczonego miejsca.

Znajdowanie tekstu

Możemy szybko zlokalizować wyraz lub frazę w aktualnie otwartym pliku. Aby wyszukać tekst, wciskamy Prawy Shift+F (PUNKTY 1-2-4). Alternatywnie, możemy wcisnąć przycisk Menu, Wybrać Edycję, a następnie wybrać Znajdź. Wpisać tekst, który chcemy znaleźć, a następnie wcisnąć PUNKT 8, by rozpocząć szukanie.

Aby znaleźć następne wystąpienie wyszukiwanego ciągu, wciskamy Prawy Shift+PUNKT 4. Alternatywnie, możemy wcisnąć przycisk Menu, Wybrać Edycję, a następnie wybrać Znajdź następny.

Eksportowanie pliku

Jeśli aktualnie istnieje aktywne połączenie USB lub Bluetooth pomiędzy Focus a komputerem lub innym urządzeniem, to możemy wyeksportować treść aktualnie otwartego pliku do pola edycji otwartej na naszym komputerze aplikacji. Na przykład, możemy wyeksportować notatki, które napisaliśmy w pliku do Microsoft Word tak, by móc wykonać bardziej zaawansowaną edycję.

Jeśli nasze notatki są pisane skrótami brajlowskimi, to musimy uruchomić czytnik ekranu, taki jak JAWS, który wspiera pisanie brajlem, tak by treść mogła zostać przetłumaczona z powrotem na tekst w dokumencie. Ustawienia czytnika ekranu dotyczące pisania brajlem, muszą też być zgodne z postacią brajla, którego używamy podczas pisania notatek w Scratchpad. Przykładowo, jeśli piszemy notatki brajlem literackim, to czytnik ekranu powinien być ustawiony na pisanie brajlem literackim, w którym tekst jest wstecznie tłumaczony poprawnie.

Aby wyeksportować plik, należy wykonać:

  1. Na komputerze lub urządzeniu podłączonym do, należy się upewnić, że fokus znajduje się w dokumencie, który ma zawierać eksportowany tekst.
  2. W Scratchpad otwieramy plik, który chcemy wyeksportować.
  3. Wciskamy przycisk Menu i wybieramy Eksport. Treść naszego pliku pojawi się w dokumencie na naszym komputerze jako zwykły tekst. Jeśli konieczne, możemy wcisnąć AKORD Z (PUNKTÓW 1-3-5-6), by anulować proces eksportu.

Uwaga: Treści plików BRF nie mogą być eksportowane.