Podręcznik użytkownika monitorów brajlowskich Focus 14 i 40 Blue - 5-tej generacji

Freedom Scientific Inc.

Opublikowany przez
Freedom Scientific Inc
11800 31st Court North
St. Petersburg, Florida 33716-1805
USA
http://www.freedomscientific.com

Informacje umieszczone w tym dokumencie mogą bez wcześniejszego powiadomienia ulegać zmianom. Żaden fragment tej publikacji nie może być powielany ani rozpowszechniany bez zgody Freedom Scientific.

Copyright © 2017 Freedom Scientific, wszelkie prawa zastrzeżone.

JAWS jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Freedom Scientific w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych i/lub w innych krajach.

W celu rejestracji Państwa produktu, Prosimy odwiedzić http://www.FreedomScientific.com/Forms/ProductRegistration.

Spis treści

Wprowadzenie

Piąta generacja monitora brajlowskiego Focus Blue zapewnia kompaktowy, dotykowy interfejs do Państwa komputerów. Używany razem z oprogramowaniem służącym do odczytywania ekranu, takim jak JAWS® dla Windows, Focus Blue może rozszerzyć Państwa możliwości obsługi komputera.

Focus Blue posiada następujące cechy:

Ważna uwaga

Urządzenie to nie posiada żadnych komponentów przeznaczonych do naprawy przez użytkownika. Wszystkie nieautoryzowane próby naprawy lub wymiany komponentów wewnętrznych, związane z otwarciem obudowy, spowodują utratę gwarancji produktu.

Co zawiera opakowanie?

Wygląd

Na lewej stronie monitora, idąc od przodu do tyłu, znajdziemy przycisk zasilania i port micro USB-C. Port USB pozwala podłączyć monitor do komputera lub do ładowarki AC przy pomocy dostarczonego kabla USB.

Odświeżalne komórki brajlowskie są ulokowane z przodu urządzenia. Nad każdą brajlowską komórką znajdują się przyciski przywoływania kursora. Na obu krańcach wyświetlacza, znajdują się przyciski nawigacyjne (góra-dół), przeznaczone do szybkiej nawigacji. Nad każdym przyciskiem nawigacyjnym znajduje się przycisk trybu nawigacji, który służy do przełączania trybów nawigacji.

Bezpośrednio nad przyciskami przywoływania kursora, jest osiem klawiszy podobnych do tych jakie znamy z klawiatur brajlowskich typu Perkins. Idąc od środka, klawisze lewej ręki to: Punkt 1 pod palcem wskazującym, punkt 2 pod palcem środkowym, punkt 3 pod palcem serdecznym i punkt 7 pod palcem małym, a klawisze prawej ręki to: punkt 4 pod palcem wskazującym, punkt 5 pod palcem środkowym, punkt 6 pod palcem serdecznym i punkt 8 pod palcem małym. Klawisze te służą do wpisywania tekstu lub wydawania poleceń. Pomiędzy punktami 1 i 4 ulokowany jest przycisk Menu, który używany jest do otwierania menu konfiguracyjnego Focus oraz do wyświetlania informacji stanu Focus podczas aktywnego połączenia. W centralnej części przedniej krawędzi urządzenia, tuż przed wyświetlaczem, znajduje się SPACJA. Klawisz spacji stosowany razem z klawiszami brajlowskimi służy do wprowadzania poleceń. Polecenie, które zawiera SPACJĘ jest zwykle nazywane jako polecenie akordowe. Na przykład, AKORD L lub AKORD PUNKTÓW 1-2-3.

Na przednim brzegu monitora znajdują się następujące elementy sterujące, rozlokowane od lewej do prawej. Układ tych elementów sterujących jest nieco różny zależnie od tego, jaki model monitora Focus Państwo posiadają.

Uwaga: Poniższe sekcje opisują jak te przyciski sterujące działają, gdy monitor Focus Blue jest używany razem z JAWS. Jeśli zdecydują się Państwo na używanie monitora Focus z aplikacjami typu czytnik ekranu firm trzecich, na komputerze lub na innym urządzeniu przenośnym, prosimy o zapoznanie się z dokumentacją dołączoną do tego oprogramowania, ponieważ funkcje tych elementów sterujących, mogą się różnić od tego jak one działają pod kontrolą JAWS.

Przyciski nawigacyjne i przyciski trybu nawigacji

Dwubiegunowe przyciski nawigacyjne monitora Focus umożliwiają szybką nawigację w plikach, listach i w menu. W pliku można się poruszać liniami, zdaniami, akapitami, jak też przewijać tekst do tyłu lub do przodu. Aby przełączać się pomiędzy tymi czterema trybami nawigacji, wciskamy przycisk Trybu nawigacji umieszczony bezpośrednio nad każdym przyciskiem nawigacyjnym. W oknach dialogowych można poruszać się między dostępnymi kontrolkami, a nawet na nie oddziaływać. W menu można przemieszczać się w górę i w dół po elementach menu. Można też całkowicie wyłączyć przyciski nawigacyjne, wciskając jednocześnie Lewy lub Prawy przycisk Trybu nawigacji i SPACJĘ. Kolejne wykonanie AKORDU z lewym lub prawym przyciskiem trybu nawigacji włączy je ponownie.

Przyciski przewijania

Przyciski przewijania Focus przewijają w lewo lub w prawo o wyświetlacz za każdym razem, gdy zostaną naciśnięte. Wciśnięcie Lewego przycisku przewijania, przycisku z wypukłym symbolem podwójnej strzałki w lewo, przewija w lewo; wciśnięcie Prawego przycisku przewijania, przycisku z wypukłym symbolem podwójnej strzałki w prawo, przewija w prawo. Jeśli używamy JAWS, to funkcje przycisków przewijania mogą być zamieniane, tak więc wciśnięcie Lewego przycisku przewijania przewinie w prawo, a wciśnięcie Prawego przycisku przewijania przewinie w lewo. Prosimy zajrzeć do pomocy Menedżera klawiatury JAWS aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tej modyfikacji oraz przypisań innych przycisków sterujących.

Belki (góra / dół)

Belki zapewniają przechodzenie w górę i w dół o linię. Wciśnięcie góry belki przechodzi do poprzedniej linii; wciśnięcie dołu belki przechodzi do następnej linii. Belki w połączeniu z przyciskami przewijania przechodzą na początek lub koniec linii, w której znajduje się kursor. Wciśnięcie przycisku przewijania i góry belki przechodzi na początek linii. Wciśnięcie przycisku przewijania i dołu belki przechodzi na koniec linii.

Selektory

Używanie samych przycisków Selektorów, przycisków z wklęsłym owalnym kształtem, steruje automatycznym przewijaniem. Wciśnięcie obu przycisków Selektorów jednocześnie, włącza lub wyłącza automatyczne przewijanie. Wciśnięcie Lewego Selektora zmniejsza prędkość automatycznego przewijania, a wciśnięcie Prawego Selektora zwiększa prędkość automatycznego przewijania.

Wciskane w połączeniu z innymi przyciskami, Selektory wykonują wiele funkcji. Na przykład, wciśnięcie Selektora i góry lub dołu belki przejdzie o stronę w górę lub stronę w dół. Można też wcisnąć Selektor i Prawy lub Lewy przycisk przewijania, by przejść na początek lub na koniec pliku.

Przyciski Shift

Przyciski Shift są używane razem z SPACJĄ, klawiszami brajlowskimi i innymi przyciskami do wydawania poleceń. Na przykład, gdy używamy JAWS, wciśnięcie Lewego Shift+PUNKTU 4 lub PUNKTU 1 zaznacza następną lub poprzednią linię w dokumencie.

Przyciski przywoływania kursora

Nad każdą brajlowską komórką jest przycisk przywoływania kursora. Wciśnięcie przycisku Przywoływania kursora przenosi kursor do tego punktu, albo wybiera link na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail. W trybie liniowym, wciśnięcie przycisku Przywoływania kursora otwiera menu lub uaktywnia element menu.

Wciśnięcie i przytrzymanie Lewego lub Prawego przycisku przewijania przy jednoczesnym wciśnięciu przycisku Przywoływania kursora symuluje kliknięcie w tym miejscu prawym przyciskiem myszy.

Przycisków przywoływania kursora można też używać w dokumentach do zaznaczania tekstu. Aby zaznaczyć tekst przy pomocy przycisków przywoływania kursora, wciskamy i przytrzymujemy Lewy Shift, następnie wciskamy przycisk Przywoływania kursora nad tekstem w miejscu, gdzie chcemy zacząć zaznaczenie. Zwolnić oba przyciski. Przechodzimy do miejsca, gdzie chcemy zakończyć zaznaczenie i wciskamy Lewy Shift plus przycisk Przywoływania nad tym miejscem. By przemieszczać się od punktu początkowego do punktu końcowego tekstu, który chcemy zaznaczyć, możemy wykorzystywać dowolne polecenia do nawigacji, nawet przyciski nawigacyjne.

Przycisk zasilania

Przycisk zasilania włącza lub wyłącza monitor Focus, gdy nie jest on podłączony do USB. Jego wciśnięcie i przytrzymanie przez około dwie sekundy włączy monitor, a wciśnięcie i przytrzymanie go przez około trzy i pół sekundy wyłączy monitor.

Wbudowana bateria

Focus Blue posiada wbudowaną baterię, wykorzystywaną do operacji Bluetooth. Wykorzystując połączenie Bluetooth, Focus zapewnia około 20 godzin typowej pracy. Aby sprawdzić status baterii, gdy monitor jest używany, wciskamy przycisk Menu, by wyświetlić w procentach poziom naładowania baterii. Wciśnięcie Lewego Selektora przywróci normalne działanie.

Gdy poziom naładowania baterii wynosi odpowiednio 20 procent, 10 procent oraz 5 procent, wyświetlane jest ostrzeżenie o niskim poziomie naładowania baterii, sygnalizując, że należy podłączyć ładowarkę. Wciśnięcie przycisku Przywoływania kursora odrzuca ten komunikat. Dodatkowo, jak tylko stan naładowania baterii spadnie poniżej 10 procent, punkty siódmy i ósmy w ostatnich pięciu komórkach będą pokazywać spadek o każdy procent. Na przykład, gdy poziom naładowania baterii spadnie do jednego procentu, punkt 8 w ostatniej komórce będzie wysunięty.

Do ładowania baterii, należy używać ładowarki dostarczonej razem z Państwa urządzeniem. Nawet gdy połączenie Bluetooth jest aktywne, używając dołączonej ładowarki, urządzenie potrzebuje trzech godzin, aby się naładować. Jeśli monitor zostanie podłączony przed całkowitym rozładowaniem baterii, czas ładowania może być krótszy. Bateria monitora Focus ładuje się również wówczas, kiedy urządzenie jest podłączone kablem USB do komputera, jednakże takie ładowanie trwa dłużej niż przy użyciu ładowarki. Gdy Focus ładuje się, wskaźnik ładowania baterii, okrąg z punktów, będzie wyświetlany na prawo od wartości w procentach aż do osiągnięcia 100 procent. Monitor Focus może być używany podczas ładowania baterii.

Ostrzeżenie: Urządzenie nie może być serwisowane przez użytkownika. Występuje ryzyko porażenia prądem o wysokim napięciu.

Podłączanie monitora Focus

Monitor brajlowski Focus można łączyć z komputerem używając albo dostarczonego kabla USB, albo bezprzewodowo przez Bluetooth. Jeśli podłączą Państwo monitor używając USB, to będzie on zasilany z komputera przez łączący kabel USB. Również wbudowana bateria będzie wtedy ładowana. Jak tylko kabel USB zostanie podłączony do komputera, Focus natychmiast się włączy. Gdy kabel USB zostanie odłączony, Focus wyłączy się.

Bluetooth to technologia połączenia bezprzewodowego krótkiego zasięgu. Urządzenia z funkcją Bluetooth mogą się komunikować między sobą, jeśli dzieli je odległość nie większa niż 10 metrów, nie wymagają wówczas połączenia kablem. Oznacza to, że można używać monitora Focus zarówno jako monitora brajlowskiego jak i klawiatury do obsługi komputera, który znajduje się np. w drugim końcu pokoju.

W celu skorzystania z Bluetooth, muszą Państwo zestawić połączenie z komputerem wyposażonym w Bluetooth. Większość nowoczesnych komputerów typu notebook, mobilnych telefonów i komputerów stacjonarnych oferuje wbudowaną obsługę bluetooth. Jednakże nie wszystkie. Jeśli Państwa komputer nie posiada wbudowanego bluetooth, to w celu uzyskania tej funkcjonalności, będą Państwo musieli kupić zewnętrzny adapter USB bluetooth i zainstalować odpowiednie dla niego sterowniki. Prosimy zapoznać się z dokumentacją dostarczoną z urządzeniem bluetooth, aby upewnić się, że bluetooth jest poprawnie skonfigurowany.

Focus Blue obsługuje do pięciu połączeń Bluetooth i jedno połączenie USB. To oznacza, że możemy używać Focus połączony przez USB z komputerem stacjonarnym i zestawić równocześnie połączenia Bluetooth z telefonem i tabletem. Prosimy zajrzeć w tym podręczniku do sekcji Połączenia, aby uzyskać więcej informacji o zarządzaniu aktywnymi połączeniami.

Instalowanie sterowników monitora Focus Blue

JAWS automatycznie instaluje pliki konieczne do używania Focus Blue podczas instalacji JAWS. Jednakże, jeśli zdecydowali Państwo, by używać monitor Focus z inną aplikacją czytnika ekranu, należy zainstalować sterownik z płyty Companion CD, postępując następująco:

Uwaga: Należy odłączyć monitor Focus od komputera podczas wykonywania poniższych kroków. Pozostawienie monitora podłączonego podczas tego procesu zakończy się nieprawidłową instalacją i uniemożliwi poprawne działanie monitora.

 1. Prosimy umieścić w napędzie płytę "Focus Blue Companion CD". Gdy otworzy się okno dialogowe "Instalacja monitora Focus Freedom Scientific", prosimy wybrać "Zainstaluj sterownik Windows". Podczas instalacji sterownika, usłyszą Państwo serię krótkich dźwięków.
 2. Gdy instalacja się zakończy, prosimy wybrać przycisk OK, aby uruchomić ponownie komputer.

Konfigurowanie połączenia USB

Aby skonfigurować monitor brajlowski Focus Blue do współpracy z JAWS przez USB, prosimy wykonać co następuje:

Uwaga: Korzystając z aplikacji czytnika ekranu firm trzecich, należy zajrzeć do dostarczonej z tym programem dokumentacji, ponieważ procedura ta może się różnić.

 1. Prosimy zestawić połączenie USB pomiędzy monitorem Focus a komputerem przy pomocy dostarczonego kabla USB.
 2. Windows rozpozna monitor i zainstaluje odpowiednie sterowniki.
 3. Jak tylko Windows potwierdzi, że sprzęt został pomyślnie zainstalowany, prosimy zamknąć a następnie uruchomić ponownie JAWS. JAWS automatycznie wykryje i zacznie używać podłączony monitor brajlowski Focus Blue.

Konfigurowanie połączenia bluetooth

Aby używać Focus 40 Blue z JAWS bezprzewodowo przez Bluetooth, należy najpierw skonfigurować połączenie Bluetooth pomiędzy monitorem Focus a komputerem.

Aby skonfigurować połączenie Bluetooth pomiędzy monitorem Focus a komputerem, należy wykonać następujące wskazówki:

 1. Prosimy upewnić się, że na komputerze z JAWS jest uruchomiony Bluetooth. Jeśli używają Państwo zewnętrznego adaptera USB Bluetooth, to prosimy podłączyć go do portu i upewnić się, że został prawidłowo wykryty przez komputer.
 2. Włączamy Focus. Wyświetlany jest czas i status baterii.
 3. Przejść do Panelu sterowania w komputerze i w polu wyszukiwania wpisać "bluetooth".
 4. Prosimy nacisnąć TAB, aby przejść do przycisku Dodaj urządzenie Bluetooth i nacisnąć ENTER. Komputer rozpocznie wyszukiwanie urządzeń Bluetooth. Może to zająć kilka sekund. Po zakończeniu wyszukiwania użytkownik znajdzie się na liście urządzeń.
 5. Używając klawiszy STRZAŁEK wybierany na liście nasz monitor Focus, na przykład, Focus 14 BT lub Focus 40 BT, a następnie wciskamy ENTER. Jeśli monitor Focus nie zostanie odnaleziony, upewnić się, czy jest on włączony i wybrać przycisk Spróbuj ponownie.
 6. Gdy zostaniemy poproszeni o wpisanie kodu parowania, do pola edycyjnego wpisujemy 0000, a następnie wciskamy ENTER, by zakończyć parowanie monitora.

Teraz należy skonfigurować JAWS, aby używać połączenia Bluetooth. Prosimy zwrócić uwagę, że przed użyciem Bluetooth nie trzeba zestawić połączenia USB. Jeśli połączenie USB z monitorem Focus nie zostało jeszcze skonfigurowane, należy:

Uwaga: Jeśli używają Państwo aplikacji czytnika ekranu firm trzecich, prosimy zajrzeć do dokumentacji dostarczonej z programem, ponieważ procedura ta może się różnić.

 1. Otworzyć okno JAWS, wciskając INSERT+J.
 2. Otworzyć menu Opcje i wybrać Brajl, naciskając ALT+O, po czym otworzyć okno dialogowe Podstawowe ustawienia brajla.
 3. Przy użyciu TAB przejść do przycisku Dodaj monitor brajlowski i wcisnąć ENTER.
 4. Z listy monitorów brajlowskich wybrać Focus, wcisnąć SPACJĘ w celu jego zaznaczenia, po czym wybrać przycisk Dalej.
 5. W polu edycyjnym kombi Wybierz port wyjścia, wybieramy Bluetooth.
 6. Następnie, wcisnąć Dalej i upewnić się, czy Focus został wybrany jako monitor domyślny.
 7. Wybierając Zakończ, użytkownik zostanie poproszony o ponowne uruchomienie JAWS, w wyniku czego dokonane zmiany dadzą efekt. Należy wybrać OK, aby zamknąć ten komunikat, zaś ponowne wybranie przycisku OK zamknie okno dialogowe Podstawowe ustawienia brajla.
 8. Po ponownym uruchomieniu JAWS komunikacja z Focus Blue przez Bluetooth powinna zostać nawiązana.

Jeśli obecnie używają Państwo monitora Focus przez USB i chcą się Państwo przełączyć na połączenie Bluetooth, to prosimy wykonać co następuje:

 1. Otworzyć okno JAWS, wciskając INSERT+J.
 2. Otworzyć menu Opcje i wybrać Brajl, naciskając ALT+O, po czym otworzyć okno dialogowe Podstawowe ustawienia brajla.
 3. Upewnić się, czy w oknie dialogowym Domyślny monitor brajlowski wybrany został Focus i wybrać przycisk Edytuj ustawienia.
 4. W polu edycyjnym kombi Wybierz port wyjścia, wybieramy Bluetooth.
 5. Wybierając Zakończ, użytkownik zostanie poproszony o ponowne uruchomienie JAWS, w wyniku czego dokonane zmiany dadzą efekt. Należy wybrać OK, aby zamknąć ten komunikat, zaś ponowne wybranie przycisku OK zamknie okno dialogowe Podstawowe ustawienia brajla.
 6. Po ponownym uruchomieniu JAWS komunikacja z Focus Blue przez Bluetooth powinna zostać nawiązana.

Jak tylko JAWS zostanie skonfigurowany do komunikacji z Focus Blue przez Bluetooth, można będzie przełączać się tam i z powrotem pomiędzy połączeniem USB a Bluetooth. Można też skonfigurować JAWS, by automatycznie wykrywał połączenie Bluetooth bez konieczności wcześniejszego restartu aplikacji, przez włączenie opcji "Automatyczne wykrywanie monitora brajlowskiego, używając Bluetooth" z Centrum ustawień.

Aby sprawdzić status baterii, wciskamy przycisk Menu, by wyświetlić w procentach poziom naładowania baterii. Wyświetlane w komórkach blisko prawego końca monitora litery “BT”, informują, że połączenie Bluetooth jest aktywne. Wciśnięcie Lewego Selektora przywróci normalne działanie.

Parowanie z urządzeniem mobilnym

Focus Blue można używać jako monitora Bluetooth z urządzeniami mobilnymi, które działają na systemach operacyjnych Apple iOS™ oraz Google Android™. Instrukcje parowania monitora Focus z urządzeniami iOS lub Android jak również kilka użytecznych poleceń dostępne są na Focus Companion CD lub na stronie internetowej Freedom Scientific (po angielsku) bądź na stronie Altix (po polsku).

Uwaga: Urządzenia Apple muszą działać na iOS 11 lub późniejszych by można je sparować z monitorem Focus.

Przy inicjującym parowaniu Focus Blue z innym urządzeniem Bluetooth, należy upewnić się, że monitor jest włączony i nie jest podłączony do portu USB. Po sparowaniu, można podłączyć kabel USB, a następnie użyć procedury opisanej w następnej sekcji, lub menu Połączenia (opisanego w dalszej części tego podręcznika), by przechodzić pomiędzy aktywnymi połączeniami.

Przełączanie aktywnego połączenia

Jeśli używają Państwo monitora Focus z wieloma aktywnymi połączeniami, można wcisnąć przycisk Menu w połączeniu z PUNKTEM od 1 do Punktu 5, by szybko przełączyć się na jedno z pięciu połączeń Bluetooth, albo z PUNKTEM 8, by przełączyć się na połączenie USB. Na przykład, jeśli monitor Focus jest podłączony do Państwa iPhone, ale aktualnie używają Państwo monitora z komputerem podłączonym przez USB, wciśnięcie Menu+PUNKTU 1 przełączy na połączenie Bluetooth przypisane do telefonu. Po wykonaniu koniecznych zadań na Państwa telefonie, wciśnięcie Menu+PUNKTU 8 przełączy z powrotem na połączenie USB, by przywrócić możliwość korzystania z komputera.

Z aktywnego połączenia, można też wcisnąć przycisk Menu, by wyświetlić komunikat o stanie monitora Focus, a następnie wciskać PUNKTY 1-2-3, by przełączać się pomiędzy urządzeniami USB a Bluetooth. Jeśli komunikat o stanie jest nadal wyświetlany po przełączeniu na połączenie, należy odblokować Państwa urządzenie by mogło wykryć monitor i uaktywnić połączenie.

Używanie Focus Blue z JAWS

Poniższa sekcja krótko opisuje funkcje JAWS, które są dostępne, gdy monitor Focus jest podłączony do Państwa komputera. Jeśli używają Państwo innego czytnika ekranu, lub używają Państwo Focus z urządzeniem przenośnym, prosimy zajrzeć do dokumentacji, która została dostarczona razem z oprogramowaniem, by zapoznać się z funkcjami brajlowskimi dostarczanymi przez tę konkretną aplikację.

BrailleIn

Funkcja BrailleIn™ pozwala używać klawiatury brajlowskiej typu Perkins monitora Focus do sterowania Państwa komputerem. Używając klawiatury razem z innymi przyciskami monitora Focus, można wykonać wszystkie polecenia Windows i JAWS, które można wykonać ze zwykłej klawiatury QWERTY. Dodatkowo, można też wpisywać tekst skrótami brajlowskimi lub brajlem literackim bądź brajlem komputerowym. Aby uzyskać więcej informacji na temat BrailleIn, prosimy zajrzeć do pomocy JAWS.

Tryb nauki brajla

Tryb nauki brajla jest narzędziem szkoleniowym do ćwiczeń w posługiwaniu się alfabetem brajlowskim. Gdy tryb nauki brajla jest włączony, po wciśnięciu przycisku przywoływania umieszczonego bezpośrednio nad komórką brajlowską JAWS odczytuje wyświetlony w niej znak. Gdy wciśniemy konkretny przycisk przywoływania kursora w połączeniu z lewym lub prawym Selektorem, JAWS wypowie i przeliteruje brajlowski wyraz.

Aby włączyć Tryb nauki brajla, prosimy wykonać poniższe czynności:

 1. Prosimy upewnić się, że monitor Focus jest podłączony do komputera przez Bluetooth lub port USB.
 2. Wciskając INSERT+V, otworzyć Szybkie ustawienia.
 3. W polu edycyjnym Wyszukiwanie, wpisujemy "nauki" bez cudzysłowów.
 4. Naciskamy STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na "Tryb nauki" w przefiltrowanych wynikach wyszukiwania w widoku drzewa.
 5. Wciskamy SPACJĘ, by przełączyć tę opcję, a następnie wybieramy OK, by zamknąć Szybkie ustawienia. Tryb nauki brajla będzie aktywny do momentu wyłączenia lub restartu JAWS.

Dodatkowo, nawet gdy Tryb nauki brajla jest wyłączony, dostępne są poniższe polecenia:

Jest to przydatne, kiedy potrzebne jest szybkie przypomnienie, z pominięciem opisanego powyżej procesu włączania Trybu nauki brajla.

Uwaga: Po oznajmieniu znaku lub wyrazu JAWS powraca do standardowego trybu pracy.

Położenie komórek statusu

Mogą Państwo określić, czy informacyjne komórki statusu mają być położone z lewej czy z prawej strony monitora, albo zdecydować, żeby nie były wyświetlane w ogóle. Domyślnie komórki statusu umieszczone są na lewym końcu monitora.

Aby skonfigurować położenie komórek statusu, prosimy:

 1. Wcisnąć INSERT+F2 i wybrać Centrum ustawień.
 2. Aby zmiany zostały zastosowane we wszystkich aplikacjach, wciskamy CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślne ustawienia JAWS. By zmiany zostały zastosowane do konkretnej aplikacji, należy ją wybrać w polu kombi Aplikacja.
 3. W polu wyszukiwania, wpisać "komórki statusu" bez cudzysłowów.
 4. Wcisnąć STRZAŁKĘ W Dół, by przejść na "Położenie komórek statusu" na przefiltrowanych wynikach wyszukiwania w widoku drzewa.
 5. Użyć SPACJI, by wybrać opcję, a następnie wybieramy OK, by zamknąć Centrum ustawień.

Regulowana twardość punktów brajlowskich

Opcja pozwala określić twardość punktów brajlowskich na monitorze Focus. Do wyboru jest pięć poziomów sztywności. Należy dostosować monitor do poziomu sztywności najbardziej odpowiadającego czułości palców użytkownika.

Aby skonfigurować twardość punktów, Prosimy:

 1. Wcisnąć INSERT+F2 i wybrać Centrum ustawień.
 2. Aby zmiany zostały zastosowane we wszystkich aplikacjach, wciskamy CTRL+SHIFT+D, by wczytać domyślne ustawienia JAWS. By zmiany zostały zastosowane do konkretnej aplikacji, należy ją wybrać w polu kombi Aplikacja.
 3. W polu wyszukiwania, wpisać "sztywność punktów" bez cudzysłowów.
 4. Wcisnąć STRZAŁKĘ W DÓŁ, by przejść na "Sztywność punktów" w przefiltrowanych wynikach wyszukiwania w widoku drzewa.
 5. Użyć SPACJI do ustawienia poziomu twardości, a następnie wybrać OK, by zamknąć Centrum ustawień.

Blokowanie klawiatury typu Perkins

Korzystając z Fokus Blue umieszczonego przed komputerową klawiaturą QWERTY, można zablokować klawisze klawiatury typu Perkins na przodzie monitora brajlowskiego, by zapobiec przypadkowemu ich naciskaniu, powodującemu wprowadzanie niepożądanego tekstu lub poleceń.

Aby zablokować klawiaturę Focus Blue, wciskamy przycisk Menu, by wyświetlić informację o stanie, a następnie jednocześnie wciskamy Przycisk przywoływania kursora oraz Lewy przycisk trybu nawigacji. By powiadomić, że klawiatura jest zablokowana, w dwóch sąsiednich komórkach blisko prawego końca monitora, bezpośrednio przed informacją o połączeniu, zostaną wyświetlone punkty 2-3-4-6-7-8 i punkty 1-3-5-6-7-8. Wciśnięcie Lewego Selektora przywróci normalne działanie. Po zablokowaniu klawiatury naciskanie PUNKTU 1 do 8 lub SPACJI nie będzie skutkować wysyłaniem naciśnięć klawiszy do komputera.

Aby odblokować klawiaturę, tak by można było pisać tekst i wydawać polecenia z monitora Focus Blue, wciskamy przycisk Menu, by wyświetlić informacje statusu, a następnie jednocześnie wciskamy Przycisk przywoływania kursora i Prawy przycisk trybu nawigacji. Wciśnięcie Lewego Selektora przywróci zwykłe działanie i z powrotem będzie można wpisywać tekst używając klawiatury Focus Blue.

Menu konfiguracji monitora

Wciśnięcie przycisku Menu, gdy wyświetlany jest komunikat o stanie Focus, uaktywnia menu, w którym można konfigurować różne ustawienia Focus Blue. Dostępne opcje menu, zostały opisane w poniższych sekcjach.

Gdy menu otwiera się po raz pierwszy, będziemy na elemencie Bluetooth ID. Aby przemieszczać się po dostępnych elementach menu, używamy belek lub wciskamy AKORD Punktów 4-5 lub AKORD punktów 1-2. Wciśnięcie Prawego przycisku Shift lub Punktu 8 na elemencie menu otworzy ustawienia tego elementu. By przemieszczać się po dostępnych opcjach tego ustawienia, używamy Belek. Aby wyjść z podmenu i zapisać wykonane zmiany, wciskamy Punkt 8 lub Prawy Selektor. Wciśnięcie AKORDU Z (AKORD Punktów 1-3-5-6) lub Lewego Selektora wychodzi z podmenu bez zapisywania zmian, następne wciśnięcie wychodzi z głównego menu i powraca do aktywnego połączenia.

Bluetooth ID

Wyświetla Bluetooth ID, który jest używany przez Focus Blue do jego identyfikacji, gdy monitor jest parowany z komputerem lub urządzeniem mobilnym. Każdy monitor Focus posiada swój własny, unikalny Bluetooth ID. Będzie on przydatny, jeśli będzie trzeba sparować Focus z komputerem w otoczeniu, gdzie jest więcej monitorów Focus Blue z włączonym Bluetooth a my będziemy chcieli się upewnić, że podłączamy ten właściwy.

Powtarzanie

Ta opcja kontroluje prędkość, z jaką będą powtarzane przyciski nawigacyjne na monitorze, w momencie kiedy zostaną wciśnięte i przytrzymane przez pewien czas, na przykład w celu szybkiego przewijania elementów na liście. Do wyboru są cztery opcje: wyłączone, wolno, średnio oraz szybko. Wyłączone jest wskazywane przez pełny znak brajlowski w pierwszej komórce, skrajnie, z lewej strony monitora. Dwa pełne znaki brajlowskie wskazują wolno, trzy pełne znaki brajlowskie wskazują średnio a cztery pełne znaki wskazują szybko. Domyślnie, pokazywane są dwa pełne znaki, co oznacza, że powtarzanie jest ustawione na wolne.

Usypianie

Ta opcja pozwala określić czas bezczynności, po którym monitor przechodzi w stan uśpienia. Do wyboru jest: 5, 15, 30 lub 45 minut bezczynności, po których monitor przechodzi w stan uśpienia. 5 minut jest wskazywane przez punkty 2-6, 15 przez punkt 2 oraz punkty 2-6, 30 przez punkty 2-5 i punkty 3-5-6 i 45 minut przez punkty 2-5-6 oraz punkty 2-6.

Zegar

Podmenu Zegar, pozwala ustawić czas, który jest wyświetlany jako część komunikatu stanu.

Aby ustawić czas, prosimy:

 1. Wcisnąć przycisk Menu, by otworzyć menu konfiguracji monitora.
 2. Użyć AKORDU PUNKTÓW 4-5 lub Belki, by przejść na element Zegar i wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Shift.
 3. Gdy konfiguracja zegara zostanie otwarta, wybrana będzie wartość godziny. Prosimy używać Belek do ustawienia godziny.
 4. Wcisnąć AKORD PUNKTÓW 4-5 lub Prawy przycisk przewijania do wybrania wartości minut i użyć Belek do ustawienia minut.
 5. Wcisnąć AKORD PUNKTÓW 4-5 lub Prawy przycisk przewijania do wyboru wartości sekundy włączone / wyłączone i użyć Belek do włączenia lub wyłączenia wyświetlania sekund. Gdy włączone, sekundy są pokazywane jako część czasu w komunikacie stanu.
 6. Użyć AKORDU PUNKTÓW 4-5 lub Prawego przycisku przewijania do wyboru wartości AM/PM/24 i użyć Belek do wyboru AM, PM, lub czasu 24-godzinnego. Opcja czasu 24-godzinnego jest oznaczana przez liczbę 24 (punkty 1-2 i punkty 1-4-5).
 7. Wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Selektor, by zapisać zmiany i zamknąć podmenu Zegar. Wcisnąć AKORD Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewy Selektor, by zamknąć podmenu bez zapisywania.
 8. Wcisnąć AKORD Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewy Selektor, by wyjść z menu konfiguracji.

Kalendarz

Kalendarz pozwala ustawić datę, która może być wyświetlana za każdym razem, gdy jednocześnie wciśniemy Menu i literę D (PUNKTY 1-4-5). Wciśnięcie Przycisku przywoływania kursora przywróci zwykłe działanie.

Aby ustawić datę, Prosimy:

 1. Wcisnąć przycisk Menu, by otworzyć menu konfiguracji monitora.
 2. Użyć AKORDU PUNKTÓW 4-5 lub Belek do przejścia na Kalendarz i wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Shift.
 3. Gdy otworzy się konfiguracja kalendarza, wybrana będzie wartość dzień. Prosimy użyć Belek do ustawienia dnia.
 4. Wcisnąć AKORD PUNKTÓW 4-5 lub Prawy przycisk przewijania , by wybrać wartość miesiąc i użyć Belek do ustawienia miesiąca.
 5. Wcisnąć AKORD PUNKTÓW 4-5 lub Prawy przycisk przewijania, by wybrać wartość roku i użyć Belek do ustawienia roku.
 6. Wcisnąć AKORD PUNKTÓW 4-5 lub Prawy przycisk przewijania, by wybrać wartość formatu wyświetlania daty i użyć Belek do wyboru formatów daty "yyyy/mm/dd", mm/dd/yyyy", lub "dd/mm/yyyy".
 7. Wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Selektor, by zapisać zmiany i zamknąć podmenu Kalendarz. Wcisnąć AKORD Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewy Selektor, by zamknąć podmenu bez zapisywania.
 8. Wcisnąć AKORD Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewy Selektor, by wyjść z menu konfiguracji.

Twardość

To podmenu pozwala dostosować twardość punktów brajlowskich, gdy pokazywane są informacje statusu, gdy nawigujemy po menu lub wyświetlane są inne wewnętrzne komunikaty. Jest pięć poziomów twardości: 0 procent, 25 procent, 50 procent, 75 procent, i 100 procent. Prosimy użyć Belek do wyboru poziomu, a następnie wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Selektor. Nowe ustawienie twardości punktów zadziała natychmiast. Wciśnięcie AKORDU Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewego Selektora spowoduje powrót do głównego menu konfiguracji bez zapisywania zmian.

Uwaga: Jeśli wartość twardości ustawiona przez czytnik ekranu jest inna niż wartość ustawiona w menu konfiguracji Focus, To ustawienie z czytnika ekranu będzie nadal używane nawet jeśli monitor nie będzie już skomunikowany z aplikacją. Państwa preferowany poziom twardości może być zresetowany, gdy monitor nie będzie używany przez USB lub Bluetooth z czytnikiem ekranu, który również kontroluje twardość punktów.

Połączenia

Aktywacja tego elementu menu wyświetli listę aktywnych połączeń. By oznaczyć aktualnie aktywne połączenie, punkty 7 i 8 są wyświetlane pod nazwą połączenia.

Prosimy użyć Belek, by przejść do połączenia, które ma być używane i wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Selektor, by je uaktywnić. Na przykład, jeśli Focus podłączony przez USB do Państwa głównego komputera działa z JAWS i dostali Państwo wiadomość tekstową na swojego iPhone, którą chcą Państwo odczytać i przygotować odpowiedź przy pomocy monitora brajlowskiego, mogą Państwo przełączyć się na połączenie Bluetooth do telefonu, odpowiedzieć na dowolną wiadomość, a następnie z powrotem przełączyć się na USB, by przywrócić dostęp do brajla na swoim komputerze.

Uwaga: Urządzenia z systemem Android oraz iOS muszą najpierw być zablokowane, zanim monitor będzie mógł być przełączony z połączenia USB na Bluetooth. Jak tylko monitor zostanie przełączony na Bluetooth, należy odblokować urządzenie przenośne, tak by mogło wykryć monitor i zacząć go używać w zwykły sposób. Jak tylko połączenie zostanie zestawione, można przełączać się pomiędzy połączeniami bez wcześniejszego blokowania i odblokowywania urządzenia.

Aby usunąć określone połączenie, używamy Belek do przejścia na nie na liście i wciskamy Lewy SHIFT+D (PUNKTY 1-4-5) lub Lewy Shift+Prawy Selektor. Gdy wyświetli się pytanie o potwierdzenie, wciskamy T (PUNKTY 2-3-4-5) lub Prawy Selektor, by usunąć połączenie lub N (PUNKTY 1-3-4-5) lub Lewy Selektor, by anulować usunięcie.

Aby usunąć wszystkie połączenia na liście, używamy Belek, by przejść na “Wyczyść listę połączeń” i wciskamy PUNKT 8 lub Prawy Selektor. Gdy wyświetli się pytanie, wciskamy T (PUNKTY 2-3-4-5) lub Prawy Selektor, by usunąć połączenia, albo N (PUNKTY 1-3-4-5) lub Lewy Selektor, by anulować usuwanie.

Uwaga: Jeśli usuniemy sparowane połączenie, które jest nadal używane, to po potwierdzeniu usunięcia należy wyłączyć i ponownie włączyć monitor, by dokończyć usuwanie połączenia.

Język

To podmenu pozwala nam wybrać język, który jest używany do wyświetlania komunikatu statusu i gdy nawigujemy w menu. Prosimy użyć Belek do wyboru języka, a następnie wcisnąć PUNKT 8 lub Prawy Selektor. Wciśnięcie AKORDU Z (AKORD PUNKTÓW 1-3-5-6) lub Lewego Selektora spowoduje powrót do głównego menu konfiguracji bez zapisywania zmian.

Tryb diagnostyczny

Monitor brajlowski Focus posiada wbudowany test przycisków przywoływania kursora, brajlowskiego wyświetlacza, przycisków nawigacyjnych, przycisków trybu nawigacji, brajlowskich klawiszy, przycisków przewijania, belek i Selektorów.

Przed wejściem do trybu diagnostycznego, prosimy odłączyć monitor Focus od komputera i upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone.

Wchodzenie do i wychodzenie z trybu diagnostycznego

Wciskamy dwa pierwsze z lewej Przyciski przywoływania kursora (nad komórkami jeden i dwa) razem z przyciskiem Zasilania. Zostanie wyświetlony tekst "press cr key/nav/panel keys", aby zasygnalizować, że tryb diagnostyczny został uruchomiony.

Ponowne wciśnięcie samego przycisku Zasilania spowoduje wyjście z trybu diagnostycznego.

Test przycisków przywoływania

Test przycisków przywoływania umożliwia sprawdzenie, czy każdy z przycisków przywoływania na monitorze działa poprawnie. Prosimy nacisnąć dowolny Przycisk przywoływania kursora, by wysunąć wszystkie punkty w komórce poniżej przycisku.

Test wyświetlania/czyszczenie

Zanim rozpoczniemy test, należy koniecznie odłączyć monitor brajlowski Focus 14 Blue od komputera i upewnić się, że zasilanie jest wyłączone. Test wyświetlania jest używany do sprawdzenia, czy każdy pin monitora brajlowskiego może być aktywowany. Test wyświetlania pozwala również wyczyścić monitor brajlowski. Prosimy wcisnąć przycisk Zasilania razem z dwoma skrajnymi z prawej strony przyciskami Przywoływania kursora (nad ostatnimi dwoma komórkami). Czynność ta spowoduje przygotowanie wszystkich komórek do czyszczenia. Prosimy używać miękkiej nawilżonej izopropylowym alkoholem ściereczki. Nie należy używać żadnych innych substancji do czyszczenia komórek.

W tym trybie, naciśnięcie dołu Prawego lub Lewego przycisku nawigacyjnego spowoduje, że wszystkie komórki zostaną wyłączone. Wciśnięcie góry Lewego lub Prawego przycisku nawigacyjnego ponownie włączy wszystkie komórki.

Wciśnięcie Lewego lub Prawego przycisku trybu nawigacji spowoduje, że punkty w komórkach będą się wysuwać i chować. Aby zatrzymać to działanie, wciskamy ponownie Przycisk trybu nawigacji.

Test klawiszy i elementów sterujących

Test klawiszy i elementów sterujących pozwala sprawdzić, czy wszystkie klawisze i przyciski działają poprawnie. Po wejściu do trybu diagnostycznego, można rozpocząć test, naciskając dowolny klawisz lub element sterujący, spośród wymienionych w tabeli poniżej. Monitor brajlowski zasygnalizuje każdy naciśnięty klawisz. Prosimy zapoznać się z poniższą tabelą, aby uzyskać informacje na temat pozycji punktu odpowiadającej danemu klawiszowi. Prosimy nacisnąć każdy z klawiszy i elementów kontrolnych by sprawdzić, czy jest wyświetlana właściwa odpowiedź.

Klawisz Wyświetla
Punkt 1 1
PUNKT 2 2
PUNKT 3 3
PUNKT 4 4
PUNKT 5 5
PUNKT 6 6
PUNKT 7 7
PUNKT 8 8
Menu mnu
Lewy przycisk Shift kls
Prawy przycisk Shift krs
Spacja ksp
Lewy przycisk przewijania pl
Prawy przycisk przewijania pr
Lewy Selektor sl
Prawy Selektor sr
Lewy przycisk trybu nawigacji nml
Góra lewego przycisku nawigacyjnego nlu
Dół lewego przycisku nawigacyjnego nld
Prawy przycisk trybu nawigacji nmr
Góra prawego przycisku nawigacyjnego nru
Dół prawego przycisku nawigacyjnego nrd
Góra lewej belki rlu
Dół lewej belki rld
Góra prawej belki rru
Dół prawej belki rrd

Tryb informacyjny baterii

Przed wejściem do tego trybu, prosimy odłączyć monitor Focus od komputera i upewnić się, że zasilanie zostało wyłączone. Prosimy wcisnąć przycisk Zasilania przy jednoczesnym naciśnięciu Przycisku przywoływania kursora nad komórką dwa. Focus wyświetli rozszerzone informacje na temat wbudowanej baterii.

Rozwiązywanie problemów

Problem Rozwiązanie
Monitor nie włącza się. Prosimy naładować akumulator, używając dołączonej ładowarki lub podłączając monitor Focus do komputera kablem USB. Zawsze po podłączeniu do USB, monitor powinien się włączyć. Jeśli nie jest podłączony do USB, prosimy upewnić się, że wcisnęli Państwo przycisk Zasilania przez przynajmniej dwie sekundy.
Bateria nie jest ładowana lub ładowanie trwa dłużej niż oczekiwano. Prosimy upewnić się, że Focus Blue jest ładowany przy użyciu dostarczonej przez Freedom Scientific ładowarki. Ładowanie baterii przy pomocy dostarczonej ładowarki, zajmuje maksymalnie trzy godziny. Jeśli ładują Państwo Focus, korzystając z podłączenia do komputera przy pomocy USB, to ładowanie zajmie więcej czasu. Aby sprawdzić, że Focus jest poprawnie ładowany, prosimy wcisnąć przycisk Menu, by wyświetlić informacje statusu monitora Focus.
Dodatkowe punkty pojawiają się na wyświetlaczu, punkty są sklejone. Prosimy wyczyścić monitor, aktywując uprzednio tryb diagnostyczny przeznaczony do testu wyświetlania, następnie użyć miękkiej ściereczki, nasączonej alkoholem izopropylowym, aby oczyścić komórki. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się z sekcją Test wyświetlania/czyszczenie.
Monitor Focus nie komunikuje się z komputerem. Jeśli używają Państwo JAWS, prosimy upewnić się, czy JAWS jest poprawnie zainstalowany na Państwa komputerze. Jeśli używają Państwo innego czytnika ekranu niż JAWS, należy zainstalować sterownik z płyty CD Focus Companion, zanim będą Państwo mogli używać monitora. Aby uzyskać więcej informacji o konfiguracji USB i Bluetooth, prosimy zajrzeć do sekcji, Podłączanie Focus.

Warunki środowiskowe

Przechowywanie

Temperatura 0 do 45 st. C (32 do 113 st. F)
Wilgotność 80% RH bez skraplania

Używanie

Temperatura 5 do 35 st. C (40 do 95 st. F)
Wilgotność 60% RH bez skraplania

Serwis i wsparcie

Aby uzyskać pomoc techniczną, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym.

Aby skontaktować się przez internet, prosimy odwiedzić www.FreedomScientific.com/Forms/TechSupport, i wypełnić formularz, zadając pytania.

Aby skontaktować się za pomocą e-mail, prosimy wysłać pytania na adres support@vfogroup.com.

Aby skontaktować się telefonicznie, klienci z U.S. mogą dzwonić od poniedziałku do piątku na numer (727) 803-8600, od 8:30 AM do 7:00 PM (czas wschodni).

Dzwoniąc, prosimy o przygotowanie następujących informacji:

Gwarancja i rejestracja

Gratulujemy zakupu monitora brajlowskiego Focus Blue piątej generacji.

Urządzenie i jego akcesoria podlegają dwuletniej gwarancji na uszkodzenia fabryczne.

Uwaga: Urządzenia te nie mają żadnych komponentów serwisowanych przez użytkownika. Wszystkie nieautoryzowane próby naprawy lub wymiany komponentów wewnętrznych, związane z otwarciem obudowy, spowodują utratę gwarancji produktu.

Prosimy o telefon do Wsparcia technicznego VFO na numer (727) 803-8600, aby uzyskać rozwiązanie zaistniałych problemów. Jeśli to konieczne, specjalista wsparcia technicznego wystawi numer autoryzacji zwrotu materiałów (RMA), który musi znajdować się na zewnątrz opakowania zawierającego zwracane urządzenie. Urządzenie lub jego akcesoria zostaną wymienione lub naprawione jak należy.